Genel Bilgiler

Personel ders verme hareketliliği: 

 
Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.
 
PERSONELE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ
 
Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar :
Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE)  sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır. 
Gönderen kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır: 
 
* ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya 
* İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir 
kamu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin,: 
* Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamu kurum veya kurum/kuruluşu (sosyal girişimler de dâhil) 
*Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu 
* Ticaret odaları, esnaf/mesleki dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, sosyal bir ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
* Araştırma enstitüsü 
* Vakıf 
* Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil )) 
* Kâr amacı gütmeyen bir kurum/kuruluş, dernek, STK 
* Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan bir kurum/kuruluş olabilir. 
 
Faaliyetin süresi 
Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir. (Örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur.)
 
Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 
Erasmus+ Program Birimi olarak bütçenin etkin kullanımı ve daha çok personelin bu hareketlilikten faydalanması adına en fazla 5 gün faaliyet  2 gün seyehat ücreti olmak üzere toplamda 7 gün üzerinde hibe desteği sağlamaktayız.
 
Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler) 
Personel, hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettiği ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir. 
 
Personel eğitim alma hareketliliği: 
 
Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.
 
Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu (ECHE sahibi olması zorunlu değildir) ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.
 
PERSONELE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ
Uygun katılımcı kurum/kuruluşlar
Gönderen kurum/kuruluş ECHE (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE)  sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır. 
Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır: 
* ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya 
* İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faal olan herhangi bir kamu ya da özel kuruluş. Bakınız yukarıdaki örnekler. 
Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasındaki uluslararası yükseköğretim hareketliliği, Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır. 
 
Faaliyetin süresi 
Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 2 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.
 
Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.
 
Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.
 
Erasmus+ Program Birimi olarak bütçenin etkin kullanımı ve daha çok personelin bu hareketlilikten faydalanması adına en fazla 5 gün faaliyet  2 gün seyehat ücreti olmak üzere toplamda 7 gün üzerinde hibe desteği sağlamaktayız.
 
Faaliyetin gerçekleştiği yer(ler) 
Personel, hareketlilik faaliyetlerini gönderen kurum/kuruluşun yerleşik olduğu ülkeden ve ikamet ettiği ülkeden farklı bir Program Ülkesinde gerçekleştirilmelidir.