Erasmus+ Programı
Erasmus+ Programı: Genel Yapı
 
Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir.
 
Erasmus+ Programı’nın amaçları nedir, programa neden Erasmus adı verilmiştir?
 
2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor.
 
Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor. Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır. 
 
Erasmus+ Programı ile Neler Değişiyor?
 
Erasmus+ Programı, temel amaçlar ve faaliyetler açısından bakıldığında mevcut programdan çok büyük farklılıklar içermiyor. Ancak, mevcut programın etkinliğinin arttırılması, daha kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşabilmesi amacıyla bazı değişiklikler öngörülüyor. Erasmus+ Programı ile gelen yenilikleri şöyle sıralayabiliriz:
 
Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve  5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da dahil edilerek Erasmus+ Programı başlığı altında toplanıyor. Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona eriyor,
 
Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti programı uygulanmaya başlıyor,
 
Daha önceki dönemde uygulanmış olan Yükseköğretim Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği (Bilateral Cooperation), gençlik alanını da içerecek şekilde Erasmus+ Programı’nın merkezi projeleri arasında varlığını koruyor. Ancak işbirliği yapılabilecek ülkelerin kapsamı genişliyor, (İşbirliği yapılabilecek ülkeler  hakkında detaylı bilgi için lütfen Erasmus+ Program Rehberi’ni inceleyiniz)
 
Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan sağlanıyor,
 
Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yükseköğretim /mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları arttırılıyor.
 
 
Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekleyecek?
 
Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem (AE, Key Action, KA)  ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:
 
Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
 
Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
 
Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
 
Özel Eylem1: Spor Destekleri
 
Özel Eylem2: Jean Monnet Programı
 
 
 
ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ
 
Erasmus+ Programı; 5 milyondan fazla kişi için AB sınırları içinde ve/veya dışında bireylere öğrenme fırsatları sağlıyor. Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler aşağıdaki biçimlerde olabilir:
 
Eğitim
Öğrenim/Öğretim
Staj
Profesyonel gelişim
Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri
Gönüllü çalışmalar
 
Yükseköğretim alanında ise; program ülkelerindeki yararlanıcılar, Avrupa sınırları içerisinde veya dünyanın herhangi bir yerindeki yükseköğretim kurumlarında eğitim alma ve ders verme fırsatına sahip olacaklar. Bu sayede Erasmus+ Programı ile Avrupa’da yükseköğretime olan ilginin arttırılması ve aynı zamanda Avrupa dışındaki ülkelerde yükseköğretimin geliştirilmesi için elverişli bir ortam oluşturulacaktır.
 
Konu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Erasmus+ Program Rehberi’ni inceleyiniz.
 
 
ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ
 
Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği; eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) oluşturulmasına fırsat vermektedir. Bu ortaklıklar yoluyla yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, yaratıcılık, girişimcilik ve istihdam edilebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır.
 
Ortaklıklar kurularak işbirliği halinde gerçekleştirilecek projeler, ülke merkezli ve merkezi faaliyetler olarak sınıflandırılabilir:
 
Ülke merkezli faaliyetler; başvuru sahibinin ülkesindeki ulusal ajans tarafından yönetilen projelerdir.
Merkezi faaliyetler ise başvuruların Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapıldığı projelerdir.
Aşağıdaki faaliyetlerden “Stratejik Ortaklıklar” ülke merkezli; “Sektörel Beceri Ortaklıkları” ve “Bilgi Ortaklıkları” ise merkezi faaliyetlerdir. Ana Eylem 2 : Yenilik Ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği başlığı altında yer alan bu 3 proje tipini şöyle özetleyebiliriz: 
 
1-     Stratejik Ortaklıklar
 
Proje başvuruları yerel ulusal ajanslara yapılan Stratejik Ortaklıklar kapsamında; kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerin kurumları arasında stratejik işbirliği ve ortaklık projeleri desteklenmektedir.
 
Bu projeler, aşağıdaki ana faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla Erasmus+ Programı’nda yer almıştır:
 
Okullar, yerel/bölgesel okul yönetimleri, öğretmen eğitimi kurumları ve anabilim dalları, farklı ülkelerdeki diğer türdeki kurumların yenilikçi ve model uygulamalar geliştirmelerini ve transfer etmelerini sağlamak,
Yükseköğretimde kalite ve yenilikçiliği teşvik etmek için yükseköğretim kurumları ile ana paydaşlar (müesseseler, araştırma kurumları, sosyal ortaklar, yerel/bölgesel yönetimler, diğer eğitim-öğretim ve gençlik sektörleri) arasında daha güçlü işbirliğini gerçekleştirmek,
Daha üst düzeyde sistematik etki oluşturmak için yükseköğretim politikaları alanındaki AB çalışmalarını ve gelişmeleri desteklemek,
Mesleki eğitim-öğretim sağlayıcıları ile yerel/bölgesel  iş dünyası kurumları arasında ulusötesi işbirliklerini gerçekleştirmek,
Mesleki eğitim sistemlerinin sektöre özel iş piyasasının ihtiyaçlarına üst düzeyde cevap verebilir duruma getirilmesini sağlamak ve ilgili sektörlerde artan ekonomik rekabet ortamlarına katkı sağlamak,
Yetişkinlere kaliteli eğitim-öğretim fırsatları sağlamak ve yetişkin eğitimi sağlayıcılarının öğrenme taleplerini güçlü şekilde karşılamak,
Yetişkin eğitimi ve öğretimi konusunda ulusal politikaların ve AB ülkeleri arasında diyaloğun geliştirilmesine katkı sağlamak,
Programa açık ülkelerle dünyanın farklı yerlerinden diğer ülkeler arasında (ACP, Latin Amerika, Asya, Sanayileşmiş ülkeler)  gençlik alanında işbirliği ve mübadeleleri teşvik etmek,
AB düzeyinde Gençlik Politika İşbirliği geliştirmek ve AB Gençlik Stratejisini oluşturmak ve  sistematik iletişimi teşvik etmek.
 
2-     Sektörel Beceri Ortaklıkları
 
Merkezi faaliyetler kapsamında yer alan Sektörel Beceri Ortaklıkları; mesleki eğitim sistemlerinin, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine cevap verebilirliğini arttırmayı hedefleyen uluslararası sistemlerdir. Bu faaliyet kapsamında uygun kabul edilen sektörler şunlardır:
 
·         Tekstil, giyim, deri ve ticaret gibi Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini oluşturan sektörler,
 
·         İleri imalat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eko-inovasyon (çevre teknolojileri) gibi beceri uyuşmazlıkları bulunan ve Avrupa komisyonu’nun mevcut politikalarıyla müdahale ettiği sektörler,
 
·         Kültürel ve yaratıcı endüstriler
 
Sektörel Beceri Ortaklıklarında, ikisi AB üyesi olmak üzere, en az 3 program ülkesinden en az 9 katılımcı kuruluş yer alamlıdır. Projelerin süresi 2-3 yıl arasında değişebilir.
 
Sektörel Beceri Ortaklıkları, merkezi faaliyetler olduğundan, başvurular doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na sunulacaktır. (http://eacea.ec.europa.eu) 
 
3-     Bilgi Ortaklıkları
 
Merkezi faaliyetler kapsamında yer alan Bilgi Ortaklıkları; yükseköğretim ve iş dünyası arasında bir köprü kurmayı hedefleyen uluslararası, yapılandırılmış ve sonuç odaklı projelerdir. Bilgi Ortaklıkları ile yükseköğretim, iş dünyası ve geniş sosyo-ekonomik çevrede yenilikçiliğin (inovasyon) teşvik edilerek Avrupa’nın yenilikçilik kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Faaliyetin 3 temel özelliği şunlardır:
 
·         Yükseköğretimde yenilikçilik (inovasyon),
 
·         Üniversite- iş dünyası sürdürülebilirliği,
 
·         Proje süresince ve sonrasında ortaya çıkan etkinin güçlendirilmesi
 
Bilgi Ortaklıklarının katılımcı kurumları program ülkesi veya ortak ülkedeki herhangi bir resmi veya özel kuruluş olabilir. Bilgi Ortaklıklarında, 3 farklı program ülkesinden en az 6 kuruluş yer almalıdır. Ortaklık içinde en az 2 yükseköğretim kurumu ve en az 2 işletme bulunmaldır. Projelerin süresi 2-3 yıl arasında değişebilir.
 
Bilgi Ortaklıkları, merkezi faaliyetler olduğundan, başvurular doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na sunulacaktır. (http://eacea.ec.europa.eu)
 
Konu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Avrupa Komisyonu’nun ilgili http://eacea.ec.europa.eu sayfasını ve Erasmus+ Program Rehberi’ni inceleyiniz.
 
 
ANA EYLEM 3:  POLİTİKA REFORMUNA DESTEK
 
Merkezi faaliyetlerin gerçekleşeşebileceği Politika Reformuna Destek; bilimsel temellere dayalı politika yapımının teşvik edilmesi ve bu alanda iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla Erasmus+ Programının ana eylemlerinden biri olarak belirlenmiştir. Politika Reformuna Destek başlığı altında bir yandan AB üyesi ülkelerdeki politika reformunun desteklenmesi, diğer yandan AB üyesi olmayan ülkelerle bu alanda işbirliği ve iyi uygulamaların paylaşılması mümkün olabilecektir.
 
Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+ Programı kapsamında yukarıda belirtilen programların haricinde, özel eylemler olark Spor Destekleri ve Jean Monnet Programı da uygulanmaktadır.
 
 
ÖZEL EYLEM 1: SPOR DESTEKLERİ
 
Spor Desteklerinin genel amacı; Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Aşağıda yer alan spor faaliyetleri Erasmus+ Programı kapsamında desteklenebilecektir:
 
Spor ile ilgili alanlardaki İşbirliği Ortaklıkları
Kâr amacı gütmeyen Spor Etkinlikleri
Spor ile ilgili alanlardaki İşbirliği Ortaklıkları’na; Program Ülkesinden tüm kamu kurum/kuruluşları ve kar amacı gütmeyen tüm kurum/kuruluşlar başvurabilir. En az 5 farklı Program Ülkesinden 5 farklı kuruluş projede yer almalıdır. Proje süresi 12-36 ay arasında değişebilir. Hibe miktarı 500.000 Avro’ya kadar çıkabilir.
 
Kar amacı gütmeyen Spor Etkinliklerine ise; en az 12 farklı Program Ülkesinden sporla ilgili tüm kamu kurum/kuruluşları ve kar amacı gütmeyen tüm kurum/kuruluşlar başvurabilir. Proje süresi 1 yıldır. Hibe miktarı 2.000.000 Avro’ ya kadar çıkabilir.
 
Spor Destekleri merkezi faaliyetler olduğundan, başvurular doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na sunulacaktır. (http://eacea.ec.europa.eu)
 
Konu ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Avrupa Komisyonu’nun ilgili http://eacea.ec.europa.eu sayfasını ve Erasmus+ Program Rehberi’ni inceleyiniz.
 
 
ÖZEL EYLEM 2: JEAN MONNET PROGRAMI
 
Jean Monnet Programı Avrupa bütünleşmesi alanında yükseköğretim kurumları düzeyindeki çalışmaları desteklemeyi amaçlamaktadır. Aşağıda yer alan faaliyetler Jean Monnet Programı kapsamında desteklenebilecektir:
 
Jean Monnet Akademik Modülleri (öğretme ve araştırma)
Jean Monnet Kürsüleri (öğretme ve araştırma)
Jean Monnet Mükemmellik Merkezleri (öğretme ve araştırma)
Kuruluş ve Derneklere Jean Monnet Desteği
Jean Monnet Ağları (akademik camia ile politika tartışmaları)
Jean Monnet Projeleri (akademik camia ile politika tartışmaları)
 
 
Jean Monnet Programı merkezi faaliyet olduğundan, başvurular doğrudan Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na sunulacaktır. (http://eacea.ec.europa.eu)
 
Program Ülkeleri Gruplar Ülkeler
 
Grup 1: Daha yüksek hayat pahalılığı olan Program Ülkeleri
 
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık
 
Grup 2: Orta seviyede hayat pahalılığı olan Program Ülkeleri
 
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye
 
Grup 3: Daha düşük hayat pahalılığı olan Program Ülkeleri
 
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya
 
 
YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNEVE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK
 
Üniversite öğrencilerinin hareketliliği:
 
·         Yurt dışında ortak bir Yükseköğretim Kurumunda bir eğitim dönemi;
 
·         Yurt dışında bir şirkette veya diğer herhangi bir ilgili işyerinde bir staj.
 
Yurt dışındaki bir eğitim dönemi bir staj dönemini de içerebilir.
 
Üniversite öğrencilerinin üzerinde azami etkiye sahip yüksek kaliteli hareketlilik faaliyetleri sağlamak için, hareketlilik faaliyetinin bu öğrencilerin derece ile bağlantılı öğrenme ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekmektedir. Yurt dışındaki eğitim dönemi, öğrencinin kısa dönem, birinci dönem (Lisans veya dengi), ikinci dönem (Yüksek Lisans veya dengi) ve üçüncü dönem veya doktora döneminde bir derece tamamlamaya yönelik eğitim programının bir parçası olmalıdır.
 
Kısa dönem, birinci, ikinci, üçüncü dönem eğitimler esnasında üniversite öğrencisinin mezuniyetinden itibaren en fazla bir yıl içerisinde yurt dışında bir işyerinde yaptığı stajlar da desteklenmektedir. Bu, öğretmen adayı olan öğrencilerin “asistanlıklarını” da kapsamaktadır.
 
Mümkünse, stajlar öğrencinin eğitim programına entegre edilmelidir.
 
Öğrenci hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir.
 
Personel hareketliliği:
 
Ders Verme Dönemleri: Bu faaliyet Yükseköğretim Kurumlarının öğretim personelinin veya işletmelerden gelen personelin yurt dışındaki bir ortak Yükseköğretim Kurumunda öğretmenlik yapmasına olanak tanımaktadır. Öğretmeye yönelik personel hareketliliği herhangi bir konu veya akademik disiplinde olabilir.
 
Eğitim Alma Dönemleri: Bu faaliyet yurt dışındaki öğretim etkinlikleri (konferanslar hariç) ve ortak bir Yükseköğretim Kurumunda ya da yurt dışındaki diğer ilgili bir kuruluşta işbaşı eğitimi/gözlem süreçleri şeklinde Yükseköğretim Kurumlarının öğretmenlik yapan ve yapmayan personelinin mesleki gelişimini desteklemektedir.
 
 
BU PROJEYE KATILAN KURUM/KURULUŞLARIN ROLÜ NEDİR?
 
Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kurum/kuruluşlar aşağıdaki rol ve görevleri üstlenmektedir:
 
·         Başvuran kurum/kuruluş: hareketlilik projesine başvurmak, hibe sözleşmesini imzalamak, yönetmek ve raporlamak ile yükümlüdür. Başvuran kurum/kuruluş konsorsiyum koordinatörü olabilir: Her türlü öğrenci ve personel hareketliliğini organize etmek amacıyla aynı ülkeden ortak kurum/kuruluşların oluşturduğu hareketlilik konsorsiyumuna liderlik etmektedir.
 
·         Gönderen kurum/kuruluş: öğrencileri/personeli seçmek ve bunları yurt dışına göndermekle yükümlüdür. Bu görev hibe ödemelerini, hareketlilik dönemine ilişkin hazırlık, izleme ve tanımayı da içermektedir.
 
·         Ev sahibi kurum/kuruluş: yurt dışından gelen öğrencileri/personeli kabul etmek ve onlara bir eğitim/staj veya faaliyetler programı sunmak ya da bir öğretme faaliyetinden faydalandırmakla yükümlüdür.
 
·         Aracı kurum/kuruluş: eğitim, öğretim ve gençlik çalışması alanlarında veya işgücü piyasasında aktif kurum/kuruluştur. Ulusal hareketlilik konsorsiyumuna ortaktır ancak gönderen kurum/kuruluş değildir. Rolü, gönderen yükseköğretim kurumlarının idari prosedürlerini paylaşıp kolaylaştırmak ve stajlar konusunda öğrenci profillerini işletmelerin ihtiyaçları ile daha iyi eşleştirmek ve katılımcıları birlikte hazırlamak olabilir.
 
 
Gönderen ve ev sahibi kurum/kuruluşlar, üniversite öğrencileri/personel ile birlikte, hareketlilik döneminin başlangıcından önce bu öğrenciler tarafından yürütülecek faaliyetler konusunda bir “Öğrenme Anlaşması”nda veya personel tarafından yürütülecek faaliyetler konusunda bir “Hareketlilik Anlaşması”nda mutabık kalmalıdır. Bu anlaşmalar yurt dışındaki bir eğitim-öğretim dönemi süresince hedef öğrenme çıktılarını tanımlamakta, resmi tanınma hükümlerini belirtmekte ve her bir tarafın hak ve yükümlülüklerini listelemektedir. Faaliyet iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleştiği takdirde (öğrenci öğrenim hareketliliği ve personel ders verme hareketliliği ), değişimler başlamadan önce gönderen ve ev sahibi kurum/kuruluşlar arasında bir “kurumlar arası anlaşma” yapılmalıdır.
 
Yükseköğretim Kurumları Erasmus Beyannamesini imzalamak suretiyle, yükseköğretim kurumları hareket halindeki katılımcılara dil hazırlığı açısından gerekli tüm desteği vermeyi taahhüt etmektedir. Onları desteklemek için, Program süresince iki ay ve daha uzun süreli tüm uzun dönem hareketliliklerine aşamalı olarak online dil desteği sunulacaktır. Söz konusu destek uygun katılımcıların yabancı dil yeterliliklerini değerlendirmek ve gerekli olması durumunda bu katılımcılara hareketlilik öncesinde ve /veya süresince en uygun yabancı dili öğretmek için Avrupa Komisyonu tarafından sunulacaktır.
 
 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULAMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ
 
Öğrenci öğrenim hareketliliği:
 
Hem gönderen hem de ev sahibi kurum/kuruluşlar ECHE sahibi Yükseköğretim Kurumları olmalıdır.
 
Staj hareketliliği:
 
Gönderen kurum/kuruluş ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu olmalıdır.
 
Ev sahibi kurum/kuruluş8 aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:
 
ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
 
İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:
Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)
Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
Araştırma enstitüsü Vakıf Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK
Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar olabilir.
 
Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.
 
Faaliyetin süresi
 
Eğitim-Öğretim dönemleri: 3 ila 12 ay (planlanmış olması halinde tamamlayıcı bir staj dönemi dâhil).
 
Stajlar: 2 ila 12 ay.
 
Aynı öğrenci, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde toplam 12 aya kadar hibe alabilir:
 
Kısa dönem de dâhil (EQF 5 ve 6 seviyeleri) olacak şekilde birinci kademe (Lisans veya dengi)süresince;
İkinci kademe süresince (Yüksek Lisans veya dengi - EQF seviye 7); ve
Doktora adayı olarak üçüncü kademe süresince (doktora seviyesi veya EQF seviye 8)10.
 
Yeni mezunların staj süresi, staj yapmak için başvurdukları dönemin azami 12 ayına sayılır.
 
 
PERSONELE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ