İnşaat Mühendisliği Civil Eng.

 

2021-2028 PROJE DÖNEMİ ANLAŞMALAR

İnşaat Mühendisliği
Civil Eng.
İNŞAAT BG SOFIA04
İNŞAAT CZ BRNO01
İNŞAAT CZ CESKE04
İNŞAAT D AACHEN01
INSAAT D  BRAUNSC01
İNŞAAT D ESSEN04
İNŞAAT D GIESSEN02
İNŞAAT D MUNSTER02
iNŞAAT F CERGY-P11
İNŞAAT G EGALEO02
İNŞAAT HR OSIJEK01
İNŞAAT I NAPOLI09
İNŞAAT LT VILNIUS02
İNŞAAT N TRONDHE01
İNŞAAT PL KRAKOW03
İNŞAAT RO BUCURES12
İNŞAAT SK BRATISL01
 

 

 

 

2014-2021 PROJE DÖNEMİ ANLAŞMALAR

İnşaat Mühendisliği
Civil Eng.
iNŞAAT CZ BRNO01 (22-23'e uzatıldı)
iNŞAAT D BOCHUM01 (22-23'e uzatıldı)
iNŞAAT D BRAUNSC01 INSAAT D  BRAUNSC01 (2027'ye uzatıldı)
iNŞAAT D ESSEN04 INSAAT D  ESSEN04 (2027'ye uzatıldı)
iNŞAAT D MUNSTER02 (22-23'e uzatıldı)
iNSAAT CZ CESKE04 (22-23'e uzatıldı)
iNŞAAT I NAPOLI09 (22-23'e uzatıldı)
iNŞAAT LT VILNIUS02 (22-23'e uzatıldı)
iNŞAAT PL BYDGOSZ02 (22-23'e uzatıldı)
İNŞAAT RO BUCURES12 (22-23'e uzatıldı)
İNŞAAT D BOCHUM05 (22-23'e uzatıldı)
iNSAAT D GIESSEN02 (22-23'e uzatıldı)
 iNŞAAT BG SOFIA04 (22-23'e uzatıldı)
iNŞAAT D MUNCHEN02 (sonlandı)
iNŞAAT E MADRİD05 INSAAT E  MADRID05 (22-23'e uzatıldı)
iNŞAAT EE TALLIN04 (sonlandı)
iNŞAAT F CERGY07 iNŞAAT F CERGY07 (2027'ye uzatıldı)
iNŞAAT G ATHINE53 (sonlandı)
iNŞAAT I PERUGIA01 (22-23'e uzatıldı)
iNŞAAT NL ENSCHED01 (sonlandı)
iNŞAAT NL ZWOLLE05 (sonlandı)
iNŞAAT PL POZNAN02 (sonlandı)
iNŞAAT PL ZIELONA01 (22-23'e uzatıldı)
iNŞAAT SK BRATISL01 (22-23'e uzatıldı)
İNŞAAT HR OSIJEK01 (22-23'e uzatıldı)